Glenys Green vom Lenzholz mit 4 Wochen 

      

 

Glenys Green vom Lenzholz mit 5 Monaten

 

 

......und mit 9 Monaten.